حضور مدیران و نمایندگان کارگران در فرمانداری شهرستان تبریز جهت قدردانی