حضور نمایندگان کارگران جهت تقدیر از رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان