مراسم تجلیل از کارگران نمونه سال 1396

در راستای تکریم و ارج نهادن به خدمات کارگران محترم کارخانه ، مراسم تجلیل و تقدیر از کارگران نمونه سال 1396 کارخانه با حضور جمعی از مدیران و روساء در محل اتاق کنفرانس شرکت برگزار و کارگران نمونه معرفی شده از طرف واحدها مورد تقدیر قرار گرفتند