لقی داخلی برینگ Bearing Internal Clearance

لقی برینگ عبارت است از مقدار فضایی که یک رینگ برینگ بتواند نسبت به رینگ دیگر در امتداد شعاعی یا محوری حرکت داشته باشد.

تشخیص لقی داخلی یک برینگ قبل و بعد از نصب برینگ در محل کارکرد ضروری است. لقی بعد از نصب و در حین کارکرد برینگ بنابه دلایلی نظیر انطباق آن بر روی شفت و تفاوت در انبساط حرارتی رینگ‏ها از لقی اولیه (قبل از نصب) کمتر است.

جهت عملکرد مطلوب برینگ، لقی داخلی شعاعی آن از اهمیت خاصی برخوردار است، بطور کلی بلبرینگ‏ها باید بدون لقی (لقی صفر) یا حتی با لقی منفی باشند.

لقی داخلی که تحت عنوان نرمال Normal Clearance در جداول آورده شده‏اند مواقعی کاربرد دارند که شرایط کاری برینگ نرمال باشد. در شرایط غیر نرمال مثلاً مواقعیکه رینگ‏های داخلی و خارجی باید با انطباق تداخلی Interference fits نصب شوند لقی باید کمتر از نرمال (سفت‏تر) باشد و بالعکس در شرایطی که دمای کارکرد برینگ بالاست لقی باید بیشتر از نرمال باشد. این لقی‏های بیشتر و کمتر از نرمال با پسوندهای C1 تا C5 در برینگ‏ها مشخص می‏شوند. (C1 و C2 کمتر از نرمال و C3 و C4 و C5 بیشتر از نرمال می‏باشند).